Εισαγωγή
H ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ λειτουργεί αυτό το Web Site (το “Web Site” για την παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την Πανελομετάλ και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που παρέχουμε. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν (τoυς Όρους Χρήσης) προσεκτικά πριν τη χρήση του Web Site.

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος για την πρόσβασή σας και τη χρήση μόνο με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, εσείς και ο φορέας που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από κάθε διάταξη των Όρων Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους Χρήσης, μην κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Έκταση
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου.

Στο βαθμό που οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες ή εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω του URL μας http://panelometal.gr διέπονται από πρόσθετες ή διαφορετικές πρακτικές ή πολιτικές, οι πρακτικές ή πολιτικές θα είναι προσβάσιμες σε αυτή τη σελίδα.

Τροποποιήσεις
Ή Πανελομετάλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωσή σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης που ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Η συνεχιζόμενη χρήση του Web Site, μετά την αποστολή των αλλαγών σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θα σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Πνευματική ιδιοκτησία
Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε: κείμενο, γραφικές εικόνες, ήχο, βίντεο, κώδικα html, κουμπιά, τα εμπορικά σήματα, λογισμικό, λογότυπα) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ ή θυγατρικές της, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς αλλού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και γίνονται αντιληπτά σαν δικαιώματα τρίτων.

Το ανωτέρω περιεχόμενο δεν μπορεί να πωληθεί, διανεμηθεί, να διαβιβαστεί, αντιγραφή, τροποποίηση ή decompiled, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Πανελομετάλ. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου απαγορεύεται ρητά και μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δίκαιο ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε μόνο,στην οθόνη και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της ιστοσελίδας στον προσωπικό σας υπολογιστή για ιδιωτικούς και προσωπικούς σκοπούς ή / και σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιορισμοί της χρήσης του Web Site

Εκτός των άλλων περιορισμών που ορίζονται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, συμφωνείτε ότι:

δεν πρέπει να αποκρύψουν την προέλευση των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
δεν πρέπει να τοποθετείτε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το Web Site
δεν θα χρησιμοποιείτε ή πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, τις πληροφορίες, την εφαρμογή ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ
ορισμένες περιοχές του Web Site μπορεί να περιορίζεται στους προμηθευτές και τους πελάτες της Πανελομετάλ.
Εάν εγγραφείτε για να γίνετε μέλος της Πανελομετάλ, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο για να αποκτήσετε ένα όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών είσοδος μέλους και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κάτω από την αναγνώριση μέλους και τον κωδικό σας.

Αποποίηση εγγυήσεων
Η ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ έχει συντάξει και οργανώσει το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου με τις καλύτερες γνώσεις της και το παρέχει “ως έχει”. Καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση,δεν παρέχεται, ρητή ή σιωπηρή, για την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την επικαιρότητα, ή την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου ή στη μη ύπαρξη ιών στην ιστοσελίδα .

Καμία πληροφορία που αποκτάται από εσάς από την ιστοσελίδα δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση δεν αναφέρεται ρητώς από Πανελομετάλ ς σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Η Πανελομετάλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να κλείσει το Web Site κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Τον περιορισμό της ευθύνης
Συμφωνείτε να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το Web Site με δική σας ευθύνη. Η Πανελομετάλ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ή άλλες απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους (είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, εγγύηση ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία) που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση, ή από την αδυναμία χρήσης του παρόντος δικτυακού Οικόπεδο, από ανακρίβειες ή παραλείψεις σε αυτήν την Ιστοσελίδα, από τις αποφάσεις που μπορείτε να κάνετε με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, από τους ιούς από αυτό το Web Site, ή μη-προσβασιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου, ακόμη και αν ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ έχει ενημερωθεί η πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το Web Site, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο, ή με τους Όρους Χρήσης, η μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση είναι να διακόψει τη χρήση του Web Site.

Οικονομικές αποποίηση ευθυνών
Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα θα θεωρείται ότι είναι είτε συμβουλές οικονομικής φύσεως να ενεργήσει ή να μην ενεργήσει με οποιονδήποτε τρόπο ή πρόσκληση για επένδυση ή διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης, εισηγμένες ή μη εισηγμένες, στη Πανελομετάλ ή σε οποιοδήποτε των φορέων της.

Ο δικτυακός τόπος δεν έχει υποβληθεί προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, όπως απαιτείται κάθε φορά που υπάρχει μια δημόσια προσφορά ή χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ορισμένες πληροφορίες που συζητούνται σε αυτήν την Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει δηλώσεις για το μέλλον όσον αφορά τις δημοσιονομικές θέσεις, τα αποτελέσματα των εργασιών, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανική στρατηγική της ομάδας της Πανελομετάλ. Γενικότερα, όταν χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα, οι λέξεις “προβλέπουν”: , “στόχο” “, ” περιμένουν (s ) “, ” προτίθεται “, , ” πιστεύουν “, ” πρόβλεψη ” και παρόμοιες εκφράσεις προορίζονται να προσδιορίσουν δηλώσεις για το μέλλον. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε υποθέσεις που μπορούν να αποδειχθούν ανακριβείς και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων και των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το κόστος των πρώτων υλών, την ικανότητα να επιτευχθεί μείωση του κόστους χωρίς αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες, τα θέματα του περιβάλλοντος ρύθμισης και γενικά οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ δεν έχει καμία ευθύνη για την ενημέρωση των δηλώσεων αυτών υπό το φως των νέων πληροφοριών ή μελλοντικών ή άλλες εκδηλώσεις.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα σε αυστηρή συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και με τρόπο που δεν έχει, κατά την απόλυτη κρίση της ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ, αντανακλά αρνητικά στην καλή θέληση ή τη φήμη της ομάδας της Πανελομετάλ και λαμβάνει καμία ενέργεια το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ να είναι κατά παράβαση οποιωνδήποτε νόμων, αποφάσεων ή κανονισμών που ισχύουν για την Πανελομετάλ .

Αποζημίωση
Συμφωνείτε ανά πάσα στιγμή να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ, τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες και τους αντίστοιχους διευθυντές και οι υπάλληλοί τους, ενάντια σε όλες τις ενέργειες, διαδικασίες, έξοδα, αξιώσεις, ζημίες, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και δαπάνες απολύτως σταθερές, προκαλέσατε στην Πανελομετάλ άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με (i) οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο περιεχόμενο που παρέχετε σε ή μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και (ii) τη χρήση ή την κακή χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό αξιώσεις περί προσβολής.

Σύνδεσμοι
Οι σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι η ΠΑΝΕΛΟΜΕΤΑΛ έχει ενημερωθεί πριν από τη δημοσίευση του συνδέσμου: Επικοινωνήστε μαζί μας. Η Πανελομετάλ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια αυτή στο μέλλον. Με τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις συνδέσεις αυτές, η Πανελομετάλ δεν κάνει καμία κρίση ή εγγύηση σε σχέση με τις τοποθεσίες Web που παρέχουν τέτοιες συνδέσεις και η Πανελομετάλ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες Web που δεν εκτελούνται, ελέγχονται ή εποπτεύονται από την Πανελομετάλ . Αυτές οι συνδέσεις που παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας. Αν ακολουθήσετε αυτές τις συνδέσεις, ” Θα φύγετε από το Web Site, και θα υπόκειται στους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε αυτές τις ιστοσελίδες. Με την παροχή αυτών των δεσμών, η Πανελομετάλ δεν διατυπώνει καμία κρίση ή εγγύηση σε σχέση με τους δικτυακούς τόπους προσβάσιμες μέσω των συνδέσμων και η Πανελομετάλ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες.